Hindu Research Foundation

Recipients of this award:


Name Year
Dr. Anil Kakodkar 2023
Dr. Anmol Sonawane 2023
Dr. E Sreedharan 2023
Dr. G.D. Yadav 2023
Dr. K Kasturirangan 2023
Dr. Vijay Bhatkar 2023
Mahakavi Sudhakar Gaidhani 2023